Γ.Ο.Π. Διαφημιστικών Υπηρεσιών

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας (Ε.Α.Δ.Π.) την οποία έχει αποδεχθεί η «The Machine I.K.E.» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών και ενιαίο με αυτές σύνολο:

1. Ορισμοί:

1.1 Αd Server: Νοείται η απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή (Hardware – Software) για τον προγραμματισμό, την μετάδοση και την καταμέτρηση των Διαφημιστικών Καμπανιών στο Internet, είτε κατηγορίας Μέσου (1st Party), είτε κατηγορίας Πελάτη (3rd Party).

1.2 Διαφημιζόμενος: Νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο , ο οποίος είτε απευθείας είτε μέσω Διαφημιστή, αναθέτει στη «The Machine I.K.E.» την καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών του μηνυμάτων στο μηνιαίο έντυπο «The Machine– Art Press» ή/και στον Διαδικτυακό τόποwww.themachine.com.cy ή/και σε έντυπα ή διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

1.3 Διαφημιστής: Νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο υπογράφει το Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας και το οποίο, δυνάμει εντολής από τον πελάτη του (διαφημιζόμενο), αναθέτει στην «The Machine I.K.E.»τη καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών του μηνυμάτων στο μηνιαίο έντυπο «The Machine– Art Press» ή/και στον Διαδικτυακό τόπο www.themachine.com.cy.

1.4 Διαφημιστική Εκστρατεία – Καμπάνια: Νοείται η φιλοξενία και προβολή των εκάστοτε διαφημιστικών μηνυμάτων των Διαφημιζομένων, όπως αυτά ορίζονται στο εκάστοτε Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας, στα Μέσα και για χρονικό διάστημα που ορίζεται στο Έντυπο κάθε παραγγελίας.

1.5 Διαφημιστικό Μήνυμα: Νοείται το προϊόν / υπηρεσία μαζί με το Διαφημιστικό υλικό και το οποίο καταχωρείται, μεταδίδεται, προβάλλεται και φιλοξενείται στα Μέσα υπό οιαδήποτε μορφή (έντυπη, ψηφιακή κτλ).

1.6 Διαφημιστικό Υλικό: Νοούνται τα γραφικά, το περιεχόμενο, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες κτλ που συνθέτουν τα διαφημιστικά μηνύματα των Διαφημιζομένων και ορίζονται στο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας.

1.7 Διαφημιστικές Υπηρεσίες: Νοείται η καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών του μηνυμάτων στο μηνιαίο έντυπο «The Machine – Art Press» ή/και στον Διαδικτυακό τόποwww.themachine.com.cy.

1.8 Εντολέας: Νοείται ο Διαφημιστής ή ο Διαφημιζόμενος (στην περίπτωση που η Ε.Α.Δ.Π υπογράφεται απευθείας από το Διαφημιζόμενο) που υπογράφει το Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας.

1.9 Μέσο: Νοείται ο Δικτυακός ή έντυπος τόπος στον οποίο θα καταχωρούνται, μεταδίδονται, προβάλλονται και φιλοξενούνται τα διαφημιστικά μηνύματα των Διαφημιζομένων, δυνάμει των Ε.Α.Δ.Π.

1.10 Πελάτης (τελικός): Νοείται ο Διαφημιζόμενος.

1.11 Πελάτης προς τιμολόγηση: Νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει καθ΄ υπόδειξη του Εντολέα να τιμολογηθεί και να καταβάλει στην Εταιρεία το συμφωνηθέν στο εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π. κόστος των υπηρεσιών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων πελάτης προς τιμολόγηση είναι ο διαφημιζόμενος.

1.12 Συνεργάτες: νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζονται οι συμβαλλόμενοι στο παρόν και στα Ε.Α.Δ.Π., για τους σκοπούς της παρούσης, ή που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τους εδώ συμβαλλόμενους.

2. Όροι και προϋποθέσεις καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των διαφημιστικών μηνυμάτων.

2.1 Η «The Machine I.K.E.» ρητά δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει προσηκόντως και ακριβοχρόνως τις υπηρεσίες καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε διαφημιστικής εκστρατείας, όπως αυτές περιγράφονται στην Ε.Α.Δ.Π. Αν για λόγους που οφείλονται σε αδυναμία της «The Machine I.K.E.» ή των Μέσων, κάποια ή και όλα τα διαφημιστικά μηνύματα δε καταχωρηθούν, μεταδοθούν, προβληθούν ή φιλοξενηθούν στους συμφωνηθέντες βάση Ε.Α.Δ.Π δικτυακούς τόπους, τότε η «The Machine I.K.E.» θα προσφέρει στον Εντολέα εναλλακτική ημερομηνία καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας αυτών και σε περίπτωση που ο Εντολέας δε δεχτεί την εναλλακτική πρόταση, τότε η «The Machine I.K.E.» οφείλει να ακυρώσει την παραγγελία του Εντολέα ως προς το συγκεκριμένο διαφημιστικό μήνυμα και να επιστρέψει στον Εντολέα τυχόν αμοιβή που έχει λάβει για τη φιλοξενία και προβολή του συγκεκριμένου αυτού διαφημιστικού μηνύματος.

2.2 O Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος, αν για οιονδήποτε λόγο επιθυμεί να ακυρώσει τη Διαφημιστική Παραγγελία πριν την έναρξή της διαφημιστικής καμπάνιας, οφείλει να ενημερώσει την «The Machine I.K.E.» εγγράφως, τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συμφωνηθείσα στην Ε.Α.Δ.Π ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης καμπάνιας. Σε περίπτωση αποτυχίας του Διαφημιστή ή του Διαφημιζόμενου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δυνάμει του παρόντος άρθρου, φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης προς την «The Machine I.K.E.», που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των μέχρι την έγγραφη κοινοποίηση στην «The Machine I.K.E.» επιθυμίας ακύρωσης, των διαφημιστικών μηνυμάτων. Ο Διαφημιστής / Διαφημιζόμενος αποδέχεται ότι για τον υπολογισμό της αποζημίωσης στην περίπτωση αυτή θα επαναϋπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις που αναλογούν στο νέο ποσό βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου της «The Machine I.K.E.».

2.3 Ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος, αν για οιονδήποτε λόγο επιθυμεί να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος της Διαφημιστικής Παραγγελίας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαφημιστική καμπάνια, οφείλει να το κοινοποιήσει αμέσως εγγράφως στην «The Machine I.K.E.» και φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την καταβολή αποζημίωσης προς την «The Machine I.K.E.», που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των μέχρι την έγγραφη κοινοποίηση στην «The Machine I.K.E.» επιθυμίας ακύρωσης των διαφημιστικών μηνυμάτων. Ο Διαφημιστής / Διαφημιζόμενος αποδέχεται ότι για τον υπολογισμό της αποζημίωσης στην περίπτωση αυτή θα επαναϋπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις που αναλογούν στο νέο ποσό βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου της «The Machine I.K.E.».

2.4 Η «The Machine I.K.E.» δηλώνει δια της παρούσας και καθιστά εις γνώση του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου ότι απαιτείται τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα προκειμένου η «The Machine I.K.E.» να σταματήσει την καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία οποιασδήποτε διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα και κατά συνέπεια, βάσει των διατάξεων της παρούσας, ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος υποχρεούται να αποζημιώσει την «The Machine I.K.E.» μέχρι και την ημέρα που η καμπάνια θα σταματήσει και όχι μέχρι και την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.5 Ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος, αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί οποτεδήποτε κατά τη συμφωνηθείσα στο Έ.Α.Δ.Π. χρονική διάρκεια της Διαφημιστικής Παραγγελίας, να αλλάξει το σύνολο ή μέρος της Διαφημιστικής Παραγγελίας, οφείλει να το κοινοποιήσει αμέσως και εγγράφως στην «The Machine I.K.E.» και να ζητήσει να του αποσταλεί νέο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας από την «The Machine I.K.E.», το οποίο θα περιέχει τους νέους όρους και τις αλλαγές της συγκεκριμένης Διαφημιστικής Παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή ρητά συμφωνείται από τα μέρη ότι η «The Machine I.K.E.» θα πραγματοποιήσει τις αλλαγές υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι εφικτές από το ΜΕΣΟ εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη των νέων όρων και αλλαγών της Διαφημιστικής Παραγγελίας, όπως αυτοί θα ορίζονται στο νέο Ε.Α.Δ.Π. που θα αποσταλεί με Fax στη «The Machine I.K.E.» υπογεγραμμένο από τον Εντολέα.

2.6 Ρητά συμφωνείται ότι, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στα εκάστοτε έντυπα διαφημιστικής παραγγελίας μεταξύ της «The Machine I.K.E.» και του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου, οι θέσεις των διαφημιστικών μηνυμάτων στα Μέσα, θα καθορίζονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της «The Machine I.K.E.».

2.7 Εάν ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος επιθυμεί να ζητήσει αλλαγή της θέσης των Διαφημιστικών μηνυμάτων, πρέπει να ενημερώσει προηγουμένως την «The Machine I.K.E.» με γραπτή προειδοποίηση, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της διαφημιστικής καμπάνιας. Τυχόν παράλειψη προειδοποίησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα σημαίνει ότι επικρατούν οι θέσεις που ορίζονται στην Ε.Α.Δ.Π. Κάθε ζητούμενη αλλαγή στην τοποθέτηση των διαφημιστικών μηνυμάτων, θα πρέπει να αποφασίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της «The Machine I.K.E.», με την επιφύλαξη ύπαρξης διαθεσιμότητας.

3. Δικαιώματα / Υποχρεώσεις «The Machine I.K.E

3.1 Η «The Machine I.K.E.» οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λειτουργεί χωρίς προβλήματα, διακοπές, λάθη η καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών μηνυμάτων του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου στα Μέσα.

3.2 Η «The Machine I.K.E.» οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να απαιτήσει από τα Μέσα να συμμορφώνονται τόσο με τους παρόντες Γενικούς Όρους όσο και με τους ειδικότερους όρους των εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π.

3.3 Η «The Machine I.K.E.» έχει δικαίωμα να αποκλείσει το Διαφημιστή/ Διαφημιζόμενο από τις Υπηρεσίες που περιγράφονται στο Ε.Α.Δ.Π., σε περίπτωση που ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους, τους ειδικούς όρους των Ε.Α.Δ.Π. και ειδικότερα με τις απαιτήσεις του όρου 4 κατωτέρω, αλλά και με την πολιτική διαφημίσεων των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς ή μη τόπους των Μέσων και τυχόν τροποποιούνται κατά καιρούς.

3.4 Η «The Machine I.K.E.» δηλώνει ρητά ότι δεν αποδέχεται τα διαφημιστικά μηνύματα του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου σε περίπτωση που αυτά προβάλουν, διαφημίζουν, ενισχύουν την παιδική πορνογραφία, τη διαδικτυακή πειρατεία, ή παράνομες εν γένει δραστηριότητες.

3.5 Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος παραχωρεί στην «The Machine I.K.E.», στα Μέσα και στους συνεργάτες αυτών με την υπογραφή του Εντύπου Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας, μια μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης (license) παγκοσμίως των διαφημιστικών μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των δημιουργικών υλικών των Διαφημιστικών Μηνυμάτων (περιεχόμενο, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σήματα, και χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα διαφημιστικά μηνύματα), με σκοπό την καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία αυτών στα Μέσα που συμφωνούνται μεταξύ της «The Machine I.K.E.» και των Εντολέων στα Ε.Α.Δ.Π.

3.6 Σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύεται ρητά ή σιωπηρά στην «The Machine I.K.E.», να μεσολαβεί στην καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία, στα ίδια Μέσα και άλλων διαφημιστικών μηνυμάτων ανταγωνιστικών με τα προϊόντα/ υπηρεσίες που του Διαφημιζόμενου, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία στο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. Επιπλέον οι Διαφημιζόμενοι αποδέχονται ότι τα Μέσα έχουν κάθε δικαίωμα να καταχωρούν, μεταδίδουν, προβάλλουν και φιλοξενούν διαφημιστικά μηνύματα ανταγωνιστικά με τα διαφημιστικά μηνύματα των Διαφημιζομένων.

4. Υποχρεώσεις Διαφημιστή/ Διαφημιζόμενου

4.1 Ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην «The Machine I.K.E.» όλο το Διαφημιστικό υλικό που απαιτείται και έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους στην Ε.Α.Δ.Π, πλήρες και ακριβοχρόνως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τεχνικές ή άλλως που αναφέρονται τόσο στους παρόντες όρους όσο και στα Ε.Α.Δ.Π. Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την ορθότητα των δημιουργικών του και σε περίπτωση που αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις ζητηθείσες τεχνικές προδιαγραφές, η «TheMachineI.K.E.» ουδεμία υποχρέωση φέρει, έχει δικαίωμα δε να αρνηθεί την παροχή των διαφημιστικών της υπηρεσιών. Συμφωνείται δε ότι ο Διαφημιζόμενος είναι υποχρεωμένος σε αυτή την περίπτωση να καταβάλλει στη «The Machine I.K.E.», τυχόν αμοιβή που η «The Machine I.K.E.» υποχρεώθηκε να καταβάλλει στα Μέσα μέχρι την παραλαβή των σωστών δημιουργικών.

4.2 Σε περίπτωση που ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος χρησιμοποιεί 3d party ad-server, αυτός θα πρέπει να είναι συμβατός με τον Ad-Server που χρησιμοποιεί η «The Machine I.K.E.» ή/και τα Μέσα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες τεχνικές προδιαγραφές. Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του και την παρακολούθησή των αποτελεσμάτων αλλά και την ενημέρωση της «The Machine I.K.E.» σε περίπτωση αποκλίσεων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, θα πρέπει να ενημερώσει εντός 24ωρών την «The Machine I.K.E.».

4.3 Το Διαφημιστικό Υλικό σε καμία περίπτωση δε πρέπει να περιέχει μηνύματα υβριστικά, ψευδή, παραπλανητικά, δυσφημιστικά και προσβλητικά και δε πρέπει να προσβάλει κανένα δικαίωμα οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων για προστασία των προσωπικών δεδομένων) και σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

4.4 Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος παρέχει εγγύηση ότι τα διαφημιστικά μηνύματα που παρέχονται από αυτόν είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις εν γένει κανονιστικές διατάξεις, τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τους λοιπούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εφαρμογή στο χώρο της διαφήμισης.

4.5 Ο Διαφημιστής σε περίπτωση που έχει εντολή από τον πελάτη του –(διαφημιζόμενο) – να δημιουργήσει ο ίδιος τα διαφημιστικά μηνύματα που θα φιλοξενηθούν –προβληθούν στα Μέσα, οφείλει και έχει υποχρέωση να λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται προκειμένου να παράγει και να δημιουργήσει τα διαφημιστικά μηνύματα και φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει πλήρως και ολοσχερώς την «The Machine I.K.E.» και τα Μέσα, σε περίπτωση που εγερθούν εναντίων τους αξιώσεις και απαιτήσεις για παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

4.6 Στην περίπτωση που τα Διαφημιστικά Μηνύματα που θα καταχωρηθούν, μεταδοθούν, προβληθούν και φιλοξενηθούν στα Μέσα, δυνάμει των Ε.Α.Δ.Π. δεν δημιουργηθούν από τον Εντολέα, ο Εντολέας οφείλει να έχει εξασφαλίσει την έγγραφη ρητή δήλωση των Διαφημιζομένων ότι αυτά δεν προσκρούουν σε κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

4.7 Ο Εντολέας δηλώνει και εγγυάται ότι με δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσει πλήρως την «The Machine I.K.E.» και τα Μέσα για όλες τις τυχόν απαιτήσεις τρίτων που θα εγερθούν κατά της «The Machine I.K.E.» ή/και των Μέσων, που αφορούν τα διαφημιστικά μηνύματα (υλικό) ή/και το αντικείμενο της σύμβασης και τις διατάξεις της παρούσης. Ειδικότερα, ο Εντολέας συμφωνεί να αποζημιώσει και να εξακολουθεί να αποζημιώνει την «The Machine I.K.E.» και όλους τους Συνεργάτες ή θυγατρικές εταιρείες αυτής για κάθε έξοδο, κόστος και ζημία (συμπεριλαμβανομένων το κόστος των εύλογων νομικών αμοιβών), καθώς και για κάθε άλλη ζημία της «The Machine I.K.E.», που προκλήθηκε από την παράβαση των όρων του παρόντος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή από αξιώσεις κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε απαίτηση για το εμπορικό σήμα ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση του απορρήτου, παράβαση τυχόν νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ψευδή ή παραπλανητική διαφήμιση ή την παραβίαση οποιουδήποτε κώδικα δεοντολογίας στην βιομηχανία) που προέκυψαν από τα Διαφημιστικά Μηνύματα ή / και από οποιοδήποτε περιεχόμενο, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω των Διαφημιστικών Μηνυμάτων..

4.8 Ο Εντολέας ή ο Πελάτης προς τιμολόγηση είναι ο άμεσα υπόχρεος για την καταβολή του τιμήματος στην «The Machine I.K.E.» και την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. Στην περίπτωση που τιμολογείται ο Πελάτης και όχι ο Εντολέας, ο Διαφημιστής/ Εντολέας δηλώνει ρητά ότι ενεργεί αφενός ως πληρεξούσιος του πελάτη που τιμολογείται ώστε να υπογράψει το εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π. με τους όρους που περιέχονται σε αυτό, αφετέρου ως εγγυητής του πελάτη που τιμολογείται ώστε σε περίπτωση μη καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος από τον πελάτη που τιμολογείται, να εξοφλήσει αυτός πλήρως και ολοσχερώς τη «The Machine I.K.E.». .

4.9 Σε περίπτωση που ο Εντολέας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και τα εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π. για λόγους ανωτέρα βίας, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την «The Machine I.K.E.» εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. Ρητά συμφωνείται δια της παρούσης ότι δε συνιστούν γεγονότα ανωτέρα βίας καθυστερήσεις προμηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων ή οποιονδήποτε τρίτων προσώπων με τα οποία ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή για την εκπλήρωση των παρόντων Γενικών Όρων και των όρων των Ε.Α.Δ.Π. Επιπλέον ρητά συμφωνείται ότι δε συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας η μη εξόφληση ή η καθυστέρηση πληρωμής του Διαφημιστής από τον πελάτη του – Διαφημιζόμενο.

4.10Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος δηλώνει ρητά και εγγυάται:

4.10.1 Είναι ο νόμιμος κάτοχος (ή νόμιμος κάτοχος αδείας εκμετάλλευσης) των διαφημιστικών μηνυμάτων συμπεριλαμβανομένων γραφικών και λοιπών δημιουργικών, Links κτλ.

4.10.2 Τα διαφημιστικά μηνύματα ( δημιουργικά, Links, ή κείμενα που περιέχονται σε αυτά) α) δεν αντίκεινται σε κανέναν νόμο ή κανονισμό που σχετίζεται με τη ψευδή ή παραπλανητική διαφήμιση, β) δεν περιέχουν μηνύματα υβριστικά, ψευδή, παραπλανητικά, δυσφημιστικά και προσβλητικά και δε προσβάλλουν δικαίωμα οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων για προστασία των προσωπικών δεδομένων) και σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και έθιμα γ) δεν περιέχουν παιδική πορνογραφία ή συνδέονται με άλλον σύνδεσμο (link) που προωθεί οποιασδήποτε μορφής παράνομης ενέργειας (πχ. κατασκευή βόμβας, hacking κτλ) δεν παραπέμπουν σε πειρατεία ηλεκτρονικών προγραμμάτων (software), ούτε και περιέχουν εικόνες βίας, υβριστικό λεξιλόγιο, ρατσιστικές προπαγάνδες, φυλετικές ή σεξουαλικές διακρίσεις και παντός φύσεως επιθετικό για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα περιεχόμενο, δ) δεν καταστρατηγούν τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων όπως ενδεικτικά δικαιώματα στο σήμα, domain name, στα δημιουργικά, περιεχόμενο κτλ, ε) είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις εν γένει κανονιστικές διατάξεις, τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τους λοιπούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εφαρμογή στο χώρο της διαφήμισης στ) είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Μέσων και της Πολιτικής Διαφήμισης των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων και τυχόν τροποποιούνται κατά καιρούς.

4.10.3 Ότι δεσμεύεται να λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται προκειμένου να παράγει και να δημιουργήσει τα διαφημιστικά μηνύματα, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σύναψη και εκπλήρωση των όρων των συμβάσεων που απαιτούνται προκειμένου να δημιουργήσει τα διαφημιστικά μηνύματα και ρητά δηλώνει και εγγυάται δια της παρούσης ότι το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων δεν προσκρούουν σε κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

4.10.4 Ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υπογραφή της παρούσας και του Ε.Α.Δ.Π. και ότι σήμερα αλλά και στο μέλλον θα συμμορφώνεται με όλη την κείμενη νομοθεσία που έχει εφαρμογή στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών στο Internet.

4.10.5 Ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους, τους όρους των Ε.Α.Δ.Π και την πολιτική διαφήμιση των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων.

4.10.6 Ότι έχει τη ρητή πληρεξουσιότητα από τον Πελάτη προς πληρωμή να υπογράψει το Ε.Α.Δ.Π. με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται σε αυτό, ότι συμβάλλεται ως εγγυητής του πελάτη προς τιμολόγηση και άρα σε περίπτωση που ο πελάτης προς πληρωμή δεν αποπληρώσει την «TheMachineI.K.E.», δεσμεύεται να αποζημιώσει πλήρως και ολοσχερώς την «The Machine I.K.E.» και να καταβάλει εις ολόκληρον οιανδήποτε ζημία τυχόν υποστεί τόσο θετική όσο και αποθετική.

4.10.7 Ότι με δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσει πλήρως την «The Machine I.K.E.», τα Μέσα ή και τους συνεργάτες τους για όλες τις τυχόν απαιτήσεις τρίτων που θα εγερθούν κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και των Affiliates για παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και για πράξεις που συνίστατο σε παράβαση εκ μέρους του διαφημιζόμενου των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρούσης.

5. Ανανέωση

Εκτός των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στην Ε.Α.Δ.Π κάθε ανανέωση της Ε.Α.Δ.Π και κάθε αποδοχή τυχόν πρόσθετης διαφημιστικής παραγγελίας ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της «The Machine I.K.E.». Οι Ειδικοί όροι κάθε Ε.Α.Δ.Π αποτελούν αντικείμενο νέας συμφωνίας μεταξύ της «The Machine I.K.E.» και του Διαφημιστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύεται η «The Machine I.K.E.» από προηγούμενές συμφωνίες με τους Εντολείς , σχετικά με τους ειδικούς αυτούς όρους.

6. Τιμολόγηση

6.1Η τιμολόγηση γίνεται βάσει καταγεγραμμένης παράδοσης του έντυπου υλικού ή του  Ad-Server της «The Machine I.K.E.» ή του μέσου ανάλογα με το τι χρησιμοποιεί η «The Machine I.K.E.» ανά περίπτωση. Σε περίπτωση απόκλισης με τη λήξη της καμπάνιας μεγαλύτερης του 5% μεταξύ Ad-Server του μέσου/«The Machine I.K.E.» και του 3d party ad-server (αν αυτός υπάρχει) η διαφορά θα καλύπτεται με επιπρόσθετα impressions από το Μέσο (make-good).

6.2 Τα μέρη συμφωνούν ότι οι εκπτώσεις που αναφέρονται στην Ε.Α.Δ.Π σε συγκεκριμένη καμπάνια και σε συγκεκριμένο προϊόν/ υπηρεσία δεν ισχύουν για άλλο προϊόν του ίδιου διαφημιζόμενου ή για το ίδιο προϊόν το οποίο αποτελεί αντικείμενο άλλης διαφημιστικής καμπάνιας που θα καταχωρηθεί, μεταδοθεί, προβληθεί και φιλοξενηθεί από ίδιο ή άλλο Μέσο, σε άλλη χρονική στιγμή, εκτός και αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.

6.3 Οι τιμολογήσεις γίνονται με τη λήξη της κάθε καμπάνιας ή με τη λήξη διακριτών τμημάτων αυτής και πάντα σύμφωνα με την Ε.Α.Δ.Π. που τη συνοδεύει και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του Ad Server που χρησιμοποιεί η «The Machine I.K.E.».

6.4 Σε περίπτωση που ο Εντολέας ή ο Πελάτης προς τιμολόγηση, καταστεί υπερήμερος ως προς την οφειλή του, στο οφειλόμενο ποσό θα χρεώνεται τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.

7. Στατιστικά στοιχεία χρήσης

Η «The Machine I.K.E.» θα δίνει στο Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτού, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη πορεία της διαφημιστικής του καμπάνιας, από τα εκάστοτε εργαλεία (AD SERVER) που η «The Machine I.K.E.» χρησιμοποιεί. Καθίσταται σαφές και αποδεκτό από το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο ότι τα reports με τα στατιστικά που θα παρέχει η «The Machine I.K.E.» δυνάμει του παρόντος άρθρου στο Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο, θα είναι με καθυστέρηση σαράντα οκτώ (48) ωρών και όχι στον πραγματικό τους χρόνο (real time) και ότι θα παρέχονται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το εκάστοτε αίτημα του πελάτη. Η χρήση και διαχείριση των στοιχείων αυτών από την «The Machine I.K.E.» και το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο θα γίνεται αποκλειστικά στο μέτρο που είναι τυχόν αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος και την προστασία του Δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

8. Περιορισμός Ευθύνης

8.1 Η «The Machine I.K.E.» ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει σε περίπτωση που ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος υποστεί ζημία ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη και οφείλεται άμεσα ή έμμεσα στην αδυναμία ή αποτυχία της «The Machine I.K.E.» να φιλοξενήσει και να μεταδώσει το/ τα διαφημιστικό(α) του μήνυμα(τα) τους στους συμφωνηθέντες δικτυακούς τόπους ή σε συγκεκριμένη, θέση και ώρα σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τους όρους της αντίστοιχης Εντολής Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας.

8.2 Η «The Machine I .K.E.» ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει σε περίπτωση που ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος υποστεί ζημία ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη και οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργία των Μέσων, των δικτυακών τόπων των Μέσων, των Internet Service Providers ή/και καθυστερήσεις στη μετάδοση ή/και αποθήκευση οιονδήποτε μηνυμάτων, κειμένων, εικόνων, δημιουργικών, ή άλλων πληροφοριών ή σε τυχόν καθυστερήσεις ή τεχνικά κολλήματα της «The Machine I.K.E.» στην αποστολή των δημιουργικών, banners κτλ.

8.3 Η «TheMachine I.K.E.» ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει για αποτυχία ή παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας, εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, δηλαδή απρόβλεπτων και αναπότρεπτων συνθηκών και έξω από τη σφαίρα ελέγχου της «TheMachineI.K.E.», όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τη θεωρία και τη νομολογία. Ρητά συμφωνείται ότι κρατικοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί σχετικά με την on-line διαφήμιση εν γένει, συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας για τους σκοπούς της παρούσης καθώς και η διακοπή για οποιοδήποτε λόγο της συνεργασίας της «TheMachineI.K.E.» με τα Μέσα..

8.4 Η «The Machine I.K.E.» ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει σε περίπτωση που α) κάποιο Μέσο κλείσει τους δικτυακούς της τόπους ή σταματήσει να εκδίδεται για οποιοδήποτε λόγο και το γεγονός αυτό δεν ήταν με κανένα τρόπο γνωστό ή αναμενόμενο από την «The Machine I.K.E.» και β) σε περίπτωση που διακόψει για οποιοδήποτε λόγο τη συνεργασία της με κάποιον ή όλα τα Μέσα που αντιπροσωπεύει.

8.5 Η «The Machine I.K.E.» ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει σε περίπτωση που κάποιο ή όλα τα Μέσα που συνεργάζεται διατηρώντας το δικαίωμα να απορρίψει τη φιλοξενία και μετάδοση κάποιων ή και όλων των διαφημιστικών μηνυμάτων, αποφασίσει τελικά για οποιονδήποτε λόγο να μη φιλοξενήσει και μεταδώσει μέρος ή το σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων.

8.6 H «The Machine I.K.E.» ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία εγγύηση παρέχει σχετικά α) με την καταλληλόλητα τόσο της Διαφημιστικής καμπάνιας του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου, όσο και της πολιτικής των Μέσων για το συγκεκριμένο σκοπό που καθορίζει ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος, β) για την αποτελεσματικότητα της Διαφημιστικής καμπάνιας, γ) για τη μη παραβίαση από μέρους των Μέσων τυχών δικαιωμάτων τρίτων, δ) για την ύπαρξη ιών ή άλλων επιζήμιων υλικών ή προγραμμάτων, ε) για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας του Διαφημιστή/Διαφημιζομένου. Σε περίπτωση που η «The Machine I.K.E.» για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταφέρει να καταχωρήσει, μεταδώσει, προβάλλει και φιλοξενήσει, τα διαφημιστικά μηνύματα στους συμφωνηθέντες Δικτυακούς τόπους των Μέσων ή στις συμφωνηθείσες διαφημιστικές θέσεις, ή/και δεν κατορθώσει να αποφέρει στο Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο τον αριθμό των εμφανίσεων (Impressions) που τυχόν έχουν συμφωνηθεί στα Έ.Α.Δ.Π., τότε οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση α) να καταχωρήσει προβάλει και φιλοξενήσει τα ίδια ή τυχόν διαφορετικά διαφημιστικά μηνύματα που θα του στείλει ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος στην ίδια ή σε διαφορετική διαφημιστική θέση στον ίδιο ή σε διαφορετικό Μέσο, κατόπιν συμφωνίας των Μερών, ή θα επιστρέψει στον Εντολέα τυχόν αμοιβή που κατέβαλε για τα διαφημιστικά μηνύματα που δεν φιλοξενήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή δε θα χρεώσει τον Εντολέα ή τον Πελάτη προς τιμολόγηση το ποσό που αντιστοιχεί στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών για τα μηνύματα που δε φιλοξενήθηκαν. Σε περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου, οι ανωτέρω υποχρεώσεις εκ μέρους της «TheMachineI.K.E.», ισχύουν μόνο σε περίπτωση που α) τα διαφημιστικά μηνύματα παραδόθηκαν στους χρόνους που περιγράφονται στο Ε.Α.Δ.Π., και ήταν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν με τα Ε.Α.Δ.Π και τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω.

8.7 Ο αριθμός Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας και οι ημερομηνίες της καμπάνιας θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε αλληλογραφία. Αν ο Εντολέας εκτελέσει την παραγγελία καθυστερημένα ή λανθασμένα ή με ελλιπή στοιχεία, η «The Machine I.K.E.» δεν θα παρέχει καμία πίστωση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εκτέλεση, ενώ η διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας θα μειωθεί αναλογικά. Αυτό δεν θα επηρεάσει κανένα από τα ποσά που οφείλονται από τον Εντολέα ή τον Πελάτη προς τιμολόγηση.

8.8 Οποιαδήποτε ευθύνη της «The Machine I.K.E.» βάσει της παρούσας συμφωνίας, περιορίζεται στο σύνολο των τελών που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν από τον Εντολέα ή τον πελάτη προς τιμολόγηση στην «The Machine I.K.E.», καθώς και τους τόκους που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν από αυτούς στη «The Machine I.K.E.», για την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία γεννήθηκε η αξίωση. Σε κάθε περίπτωση η «The Machine I.K.E.» δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαίωμα από το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο για οποιαδήποτε παρεπόμενη, ειδική, αποθετική ή ποινική ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της απώλειας διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών ή απαιτήσεων.

8.9 Κάθε μία από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πρέπει να ερμηνευθεί χωριστά και ανεξάρτητα από τις άλλες, και σε περίπτωση που κάποια διάταξη του άρθρου αυτού (ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου του παρόντος) κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή της αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη ή ανίσχυρη, το άκυρο και ανίσχυρο της συγκεκριμένης διάταξης δεν θα επηρεάσει τις άλλες διατάξεις του άρθρου αυτού (ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου του παρόντος), οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

9. Εκχώρηση

Τα μέρη δεν μπορούν να μεταπωλούν, εκχωρούν ή μεταβιβάζουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά τους βάσει της Εντολής Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας, παρά μόνο σε οποιονδήποτε από τους Συνεργάτες τους, και με την προϋπόθεση της μεταξύ τους έγγραφης συμφωνίας και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συνεργάτες δεν είναι ανταγωνιστές του αντισυμβαλλόμενου μέρους.

Κάθε προσπάθεια για μεταπώληση, εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών κατά παράβαση των ανωτέρω, δίνει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να καταγγείλει ανυπαίτια και αμέσως τη σύμβαση και τη Διαφημιστική Παραγγελία.

10. Δικαιώματα Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Προσωπικά Δεδομένα

10.1 Σχέδια, χαρακτηριστικά προβολής, και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες πραγματοποιηθούν από την «The Machine I.K.E.» για την καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών μηνυμάτων στα Μέσα και (όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα πλάνα προώθησης) με εξαίρεση το διαφημιστικό υλικό (περιεχόμενο, γραφικά, κτλ) τα οποία αποτελούν πνευματικό δημιούργημα του Διαφημιστή/Διαφημισζόμενου, ανήκουν στη σφαίρα δημιουργίας της «The Machine I.K.E.» και συνεπώς η «The Machine I.K.E.» έχει επί αυτών όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

10.2 Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ότι παραχωρεί στην «The Machine I.K.E.» την άδεια να προβάλει και να αναπαράγει όλο ή μέρος των δικτυακών ή έντυπων τόπων που συνεργάζεται που ενδεχομένως περιέχουν μέρος ή όλο το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου, στα πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας ή προβολής για διαφημιστικούς λόγους της ίδιας της «The Machine I.K.E.» ή των Δικτυακών ή έντυπων τόπων που συνεργάζεται αλλά και του διαφημιστικού υλικού που φιλοξενείται στους Δικτυακούς ή έντυπους τόπους που συνεργάζεται τη μετάδοση και τη φιλοξενία των οποίων έχει επιμεληθεί η «The Machine I.K.E.».

10.3 Ο Διαφημιστής ρητά αποδέχεται ότι η «The Machine I.K.E.» θα μπορεί να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των διαφημιστικών καμπανιών που πραγματοποιούνται από το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο οποτεδήποτε και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου για δικούς της εμπορικούς λόγους. Σε περίπτωση που ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος δεν επιθυμεί τη δημοσίευση στοιχείων, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την «The Machine I.K.E.».

11. Εμπιστευτικότητα

11.1 Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, έρχονται σε άμεση επαφή και γίνονται γνώστες άκρως εμπιστευτικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πελατολογίου, εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων που αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των συμβαλλομένων αλλά και των έντυπων ή/και Δικτυακών τόπων που η εταιρεία αντιπροσωπεύει (web services, τις συμβάσεις τους με τρίτους, product plans κτλ).

11.2 Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να χειρίζονται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να μη τις κοινοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο (εκτός από τις υπαλλήλους τους και μόνο στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας σύμβασης) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου.

11.3 Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι υπάλληλοί και εκπρόσωποί τους γνωρίζουν και συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου καθώς και να εξασφαλίσουν τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την παρεμπόδιση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από υπεργολάβους ή οποιαδήποτε άλλα τρίτα πρόσωπα που τυχόν χρησιμοποιηθούν από την «The Machine I.K.E.» για την παροχή των υπηρεσιών που συμφωνούνται βάσει της παρούσης συμβάσεως.

11.4 Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί στην παρούσα σύμβαση ότι οι όροι εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους όταν πρόκειται για πληροφορίες οι οποίες: α) είναι γνωστές στο κοινό κατά τον χρόνο αποκάλυψης τους ή μεταγενεστέρως γίνονται γνωστές στο κοινό, χωρίς υπαιτιότητα εκάστου εκ των εδώ συμβαλλομένων, β) είναι ήδη γνωστές σε αυτούς πριν από την υπογραφή της παρούσης από οποιονδήποτε τρίτο που δεν υπόκειται και δεσμεύεται από περιορισμούς εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, γ) Έχουν αποκτηθεί από αυτούς νομίμως μετά από την αποκάλυψη αυτών δυνάμει της παρούσας, από άλλη πηγή ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν δεσμεύεται από καμία ρήτρα εμπιστευτικότητας ή εχεμύθειας ή περιορισμού της χρήσης αυτών και το οποίο δεν τις απέκτησε από τους εδώ συμβαλλόμενους άμεσα ή έμμεσα ενώ είχε υπογράψει με αυτή σύμβαση εχεμύθειας – εμπιστευτικότητας, δ) Ήταν γνωστές σε αυτούς πριν από την αποκάλυψή τους στον αντισυμβαλλόμενο δυνάμει της παρούσης από άλλη πηγή ή οποία, γνωρίζουν οι συμβαλλόμενοι, ότι δεν υπόκειται σε καμία είδους δέσμευση έναντι αυτών, ε) Αποδεδειγμένα αναπτύχθηκαν ή δημιουργήθηκαν από τους συμβαλλόμενους ή το προσωπικό ή τους εκπροσώπους αυτών χωρίς να γνωρίζουν απολύτως καμία εμπιστευτική πληροφορία από αυτές που αποκαλύφθηκαν μεταξύ των δυνάμει της παρούσης ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές, στ) Οι συμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύψουν σε οποιαδήποτε Διοικητική, Δικαστική ή άλλη Αρχή, συμμορφούμενοι σε οποιονδήποτε Εθνικό Κοινοτικό ή Διεθνή Νόμο, Κανονισμό, Οδηγία ή Διαταγή.

12. Διάφορα

12.1 Πλήρης Συμφωνία – Τροποποιήσεις: Το υπογεγραμμένο Ε.Α.Δ.Π. καταργεί όλες τις προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς, και συνιστά τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της «The Machine I.K.E.» και του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου, συμφωνείται δε ότι ουδεμία τροποποίηση του Ε.Α.Δ.Π. θα ισχύει εάν δε γίνει εγγράφως και δεν κοινοποιηθεί στον αντισυμβαλλόμενο.

12.2 Παραίτηση: Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή του ενός συμβαλλομένου στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον άλλο, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμά του. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

12.3 Ανωτέρα Βία: Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, δηλαδή απρόβλεπτων και αναπότρεπτων συνθηκών και έξω από τη σφαίρα ελέγχου των συμβαλλομένων, όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τη θεωρία και τη νομολογία. Σε αυτή την περίπτωση θα χορηγείται μια εύλογη προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, αλλά σε κάθε περίπτωση ο συμβαλλόμενος, τον οποίο αφορά το περιστατικό ανωτέρας βίας, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. Ρητά συμφωνείται ότι δε συνιστούν γεγονότα ανωτέρα βίας καθυστερήσεις προμηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων ή οποιονδήποτε τρίτων προσώπων με τα οποία οι συμβαλλόμενοι συνεργάζονται με οποιαδήποτε μορφή δυνάμει της παρούσας σύμβασης.

12.4 Κοινοποιήσεις: Οποιεσδήποτε προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων για αλλαγή διευθύνσεων, τηλεφώνων, φαξ κτλ) που είτε απαιτούνται από τον νόμο είτε απαιτούνται ή επιτρέπονται από τους όρους της παρούσης, όπως η αποστολή του Έντυπου Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας θα είναι έγγραφες, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Ε.Α.Δ.Π. και πρέπει να παραδίδονται είτε προσωπικά, ή να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο με απόδειξη παράδοσης, ή να αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα εντός εικοσιτετραώρου στις αναγραφόμενες στο Ε.Α.Δ.Π. διευθύνσεις, ή να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία, που αντίστοιχα προωθείται ή διαβιβάζεται στον τηλεφωνικό αριθμό fax που αναγράφεται κατωτέρω, οπότε θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν κατά την ημέρα της αποστολής τους, ή τέλος θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στις αναγραφόμενες στο Ε.Α.Δ.Π. ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οπότε και στην περίπτωση αυτή θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν κατά την ημέρα της αποστολής τους. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση που έχει ορίσει κατωτέρω με γραπτή ειδοποίηση στο άλλο μέρος.

12.5 Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν φιλικά με αμοιβαία συμφωνία κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ τους σε σχέση με την εκάστοτε Εντολή, με οποιοδήποτε τεχνικό, νομικό ή άλλο μέσο θεωρούν κατάλληλο.

12.6 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με την Ε.Α.Δ.Π διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Ειδικότερα, κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

12.7 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με την Ε.Α.Δ.Π αποτελούν την πλήρη και ολόκληρη έκφραση της συμφωνίας μεταξύ των μερών, και αντικαθιστούν κάθε τυχόν προηγούμενη συμφωνία, ανάληψη υποχρεώσεων, σύμβαση, γραπτή ή προφορική μεταξύ των μερών. Αδυναμία της «TheMachineI.K.E.» να ασκήσει ή να επιβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα αποτελεί παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη.

12.8 Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της Εντολής Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Διαφημιστικής Παραγγελίας, η Ε.Α.Δ.Π υπερισχύει.